Fenntartó: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Tankerületi igazgató: Sági István
Honlap: http://kk.gov.hu/karcag

Pedagógiai hitvallásunk szerint iskolánk akkor teljesíti feladatát, ha minden gyermeknek megadja azt a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, s a modern világ számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és embertársai iránt.

Az iskolánkban olyan általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik amely, egyszerre szolgálja az intellektuális ismeretek birtokbavételét, az érzelmi, szociális és egyéb készségek, képességek kibontakoztatását, a szilárd erkölcsi értékek kialakítását, megerősítését, a tanulók felkészülését az érdeklődésének, képességeinek legjobban megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre.

Tanulóink az iskolánkban sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesülnek, és bízunk abban, hogy az iskolai évek után is képesek lesznek megújulásra, önművelésre, helytállásra, pozitív jövőkép megfogalmazásra. Olyan ismereteket nyújtunk, tanulási tevékenységeket szervezünk, amelyek hozzájárulnak a reális énkép, az önismeret, az európai azonosságtudat kialakulásához, segít az egyetemes kultúra iránti fogékonyság és tisztelet megalapozásához.

Nevelő-oktató munkánk minden elemével éreztetjük, hogy a tudás érték, melynek megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás útján érhető el. Megtanítjuk, hogyan érezzenek, találjanak rá a szépre, a jóra, az érdekesre, a hasznosra.

Fontos számunkra, hogy szeressék az iskolát, jó kedvvel, örömmel végezzék az iskolai munkát és legyen kitartásuk eljutni a kitűzött célig. Fontos számunkra a tanulóink pozitív egészség magatartásának, kiegyensúlyozott lelki harmóniájának kialakítása. Nagy súlyt fektetünk a belső értékrend kialakítására, az értékválasztásra, a kritikus gondolkodás képességének fejlesztésére, hogy az itt megszerzett tudással és képességekkel sikeres emberként haladjanak az újabb feladatok, kihívások felé.