Tisztelt Szülők!

Egy 14 éves gyermeknek nem egyszerű feladat eldönteni, hogy milyen terület is legyen az, amely a további életét meghatározza. Számos kérdés kavarog ilyenkor nemcsak a 8. osztályos tanulók fejében, de a szülők is aggódva tekintenek a pályaválasztás elé.

A járványügyi készenlét miatt bevezetett intézkedések nagymértékben befolyásolják iskolánkban a pályaválasztás lebonyolítását. Személyes jelenléttel járó összevont szülői értekezletet nem áll módunkban tartani, azonban kiemelt feladatunknak érezzük ebben a rendkívüli helyzetben is a korrekt tájékoztatást, az együttműködést a szülőkkel és a 8. osztályos tanulóinkkal annak érdekében, hogy 2021. áprilisának végén minden végzősünk megtalálja azt a középfokú oktatási intézményt, ahol tanulmányait a következő tanévben folytatni szeretné.

Nagyon fontosnak tartom a megalapozott pályaválasztást. Mindenképpen olyan középfokú intézményt jelöljenek meg a felvételi lapokon, ahová a gyermek leginkább szeretne menni. Az úgynevezett „Majd jó lesz ez az iskola is” elgondolás nem vezet hosszútávon eredményre. Minden megjelölt intézmény olyan legyen, ahol szívesen tanulna a gyermekük.

Több iskola is megjelölhető, így mindenképpen legyen olyan oktatási intézmény is a kiválasztott iskolák között, ahová tényleg felveszik a gyermeket. A valóságtól nagyon elrugaszkodott iskolaválasztás (nem a tanulmányi eredménynek megfelelő iskola kiválasztása) csak kudarchoz vezet.

Kiemelten fontos a határidők betartása. Kérem Önöket, hogy a mellékelt tájékoztatóban megjelölt határidőkre figyeljenek! A felvételi lapokat mindkét szülőnek alá kell írni, így szeretném megkérni a szülőket arra, hogy a felvételi lapok aláírása idején minden, aláírásra jogosul szülő/gondviselő/gyám elérhető legyen.

A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását segíti az Arany János Tehetséggondozó Program, valamint az Arany János Kollégiumi Program. Ezekről a lehetőségekről is csatolok egy rövid tájékoztatást.

Több,  mint 10 éve hagyomány iskolánkban a 7-8. osztályos tanulóknak és szüleiknek szervezett két napos pályaválasztási délután. Ebben a tanévben ezt a rendezvényünket nem tudjuk megszervezni, azonban a partner középiskolákat levélben keresem meg, felkérvén őket arra, hogy juttassák el iskolánk számára a beiskolázási tájékoztatójukat. Osztályfőnöki órákon ezeket a gyermekek megnézik, illetve az érdeklődők számára továbbítjuk is a kis videóanyagokat.

A középiskolák minden évben nyílt napokat szerveznek az érdeklődőknek. Jelenleg nincs információm arra vonatkozóan, hogy a különböző oktatási intézmények milyen módon szervezik meg ezeket a rendezvényeiket. Amennyiben tájékoztatást kap iskolánk ezekről a nyílt napokról, akkor továbbítjuk azokat Önöknek. Felhívom a figyelmet arra, hogy a középiskolák honlapját mindenképpen látogassák, ott mindig a legfrissebb információkat, adatokat találják meg. Jó tájékozódási segítség az is, ha volt diákjainkkal beszélgetnek a 8. osztályosok, hiszen ők „életszagú” információkkal szolgálhatnak a középiskolákról.

Az ún. vastag nagy továbbtanulási könyvet a fennálló járványveszély miatt nem adjuk ki, hogy a tanulók hazavigyék. Az iskolák, a szakmák, tanulmányi területek kódjai az iskolák honlapján is megtalálhatók lesznek majd. A JNSZ Megyei Új Néplap a megyénkben található középiskolák adatait az IRÁNYTŰ című mellékletében szokta közzé tenni, amelyet tanulóink is meg fognak kapni.

Ebben a tanévben első alkalommal kerül sor a  nyolcadik évfolyamos tanulók számára 2020. szeptember 21. és október 12. között kísérleti jelleggel a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata. Ezt a mérést online módon az iskolánkban fogják megoldani a diákjaink. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók.

Az eredményes továbbtanulás érdekében kérem Önöket, hogy tartsák a kapcsolatot gyermekük osztályfőnökével, iskolánk pályaválasztási felelősével (Kovácsné Gál Ildikó) és természetesen intézményvezetőként jómagam is rendelkezésükre állok. Bízom benne, hogy a szoros együttműködés, a folyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás végül odavezet, hogy minden pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulónk arcán mosoly fakad, amikor megkapja áprilisban az értesítést a sikeres felvételről.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Abádszalók, 2020. szeptember 14.

 Parázsó Katalin

intézményvezető

Tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről

Készült az emberi erőforrások minisztere által kiadott 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete alapján

2020. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.  
2020. szeptember 30.   A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
2020. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
2020. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2020. december 4. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2020. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
2020. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2021. január 22. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
2021. január 23. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2021. január 28. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2021. január 29. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2021. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.
2021. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2021. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
2021. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2021. február 23. – március 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22–23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak
2021. április 14. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2021. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10–21. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 21. A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22–24.   Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Arany János Tehetséggondozó Program

Milyen lehetőségük van a tehetséges, hátrányos helyzetű tanulóknak? Az Arany János Tehetséggondozó Programcélja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, ahol fontos a felsőoktatási tanulmányokra való eredményes felkészítés. Minden olyan tanuló jelentkezhet, akinek van tanulói jogviszonya, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik, illetve hátrányos helyzetű, rászoruló vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt. A jelentkezőknek meghatározott időpontban felvételi eljárást megelőző válogatáson kell rész venniük: egy elbeszélgetést követően fogalmazást kell írniuk és képességeket vizsgáló feladatlapokat kitölteniük. A jelentkezőknek részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, ahová az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

Abádszalók közelében található középfokú oktatási intézmények, ahol van Arany János Tehetséggondozó Program: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium; Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen; Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium; Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc; Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Eger; Varga Katalin Gimnázium, Szolnok

Arany János Kollégiumi Program

Mi a program célja?

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyamára, 9/Ny. nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9/Kny. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, az Arany János Kollégiumi Programot működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.

A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat, és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkp.hu honlap.

Ki vehet részt a programban?

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű1

Hogyan lehet a programra pályázni?

Pályázni a programban részt vevő középiskolákba lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, illetve letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság) vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu).